ผลงานของเรา
Pico Odor Extra
ปัญหาส้วมเต็ม ส้วมตัน ห้องน้ำเหม็น
โรงแรม คอนโด อาคารสำนักงาน

ร้านอาหาร

ตลาดสด

โรงงานขยะ บำบัดขยะ

โรงงานอุตสาหกรรม

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

Pico Bio Ball
ปัญหาส้วมเต็ม ส้วมตัน ห้องน้ำเหม็น
ซิ้งค์ล้างจานตัน
กลิ่นจากท่อเดรน ท่อตัน
บ่อดักไขมันเต็ม
Pico Water Treatment
บำบัดบึง คลอง หนอง สวนน้ำ
การเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อกุ้ง บ่อปลา
Pico Agriculture
ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร การปรับปรุงดิน
9/34 Serithai Road, Ramintra, Khannayao, Bangkok 10230
เบอร์โทร: 094-545 7999

ติดตามข่าวสารจากเรา

© 2022, Pico Alive Co.,Ltd All Rights Reserved.